011-36 59 20 info@rosen-partner.nu Kundwebb Login

Svensk Värdepappersservice

Rosén & Partner Försäkringsmäklare AB är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447) - SVP. SVP är ett bolag med tillstånd att driva tillståndspliktig värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att Rosén & Partner lämnar investeringsråd och i övrigt assisterar slutkunderna med vidarebefordran av order avseende finansiella instrument för SVP:s räkning. I samarbetet ligger också att det anknutna ombudet får stöd i utförandet av tjänster från SVP. Stödet innefattar bland annat digitalt stöd vid rådgivningen, utbildning samt kontroll och granskning av Rosén & Partners bedömningar av vad som är lämpligt för den som investerar i finansiella instrument.

SVP ansvarar för att verksamhet utförs efter det regelverk som styr den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det skydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

Om du känner dig missnöjd eller har frågor och funderingar om den investeringstjänst vi utfört åt dig ber vi dig kontakta oss för att vi ska kunna hjälpa dig. Kontakta i första hand den som tagit hand om ditt ärende. Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut vad som hänt och hitta en lösning. Om du skulle vilja rikta ett klagomål med avseende på den investeringstjänst som vi har utfört åt dig för SVP:s räkning så är du välkommen att kontakta klagomålsansvarig hos SVP.

För kontaktuppgifter till och mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.